Η Ενότητα 3 παρέχει αποτελεσματικές πρακτικές για την αξιολόγηση των επιχειρηματικών ικανοτήτων των μαθητών σας. Συγκεκριμένα, θα μάθετε πώς να παρατηρείτε τις ικανότητες, να αντιμετωπίζετε τις προκαταλήψεις που σχετίζονται με την παρατήρηση και πώς να επιλέγετε τις κατάλληλες μεθόδους αξιολόγησης.

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, θα πρέπει να είστε σε θέση να:

  1. αναγνωρίζετε τις προκαταλήψεις που επηρεάζουν την παρατήρηση
  2. να εφαρμόζετε μια αποτελεσματική προσέγγιση παρατήρησης για την αξιολόγηση των ικανοτήτων των εκπαιδευομένων
  3. προσδιορίζετε κοινές μεθόδους για την αξιολόγηση των επιχειρηματικών ικανοτήτων
  4. επιλέγετε μεθόδους αξιολόγησης με βάση τις δυνατότητες και τους περιορισμούς τους.

Αξιολόγηση των επιχειρηματικών ικανοτήτων στην ΕΕΚ

0%
Back to Ενότητες

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any us which may be made of the information contained therein.[Project Number: 2020-1-DE02-KA202-007504]
Copyrights / Privacy Policy
Project Website