Η Ενότητα 4 παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τεχνολογικά ενισχυμένη διδασκαλία. Πρώτον, θα έχετε μια επισκόπηση των ψηφιακών ικανοτήτων που απαιτούνται για αποτελεσματική διδασκαλία που βελτιώνει τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευομένων. Στη συνέχεια, θα μάθετε πώς να επιλέγετε ψηφιακά εργαλεία για εκπαιδευτικούς σκοπούς και επιχειρηματικότητα.

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, θα πρέπει να είστε σε θέση να:

  1. αναγνωρίζετε τις ψηφιακές ικανότητες που αφορούν ειδικά τον εκπαιδευτικό
  2. προσδιορίζετε και επιλέγετε ψηφιακά εργαλεία για τη διδασκαλία, τη συνεργασία και την αξιολόγηση
  3. προσδιορίζετε κοινά ψηφιακά εργαλεία για την επιχειρηματικότητα.

Προσδιορισμός των κύριων ψηφιακών εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της ΕΕΚ

0%
Back to Ενότητες

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any us which may be made of the information contained therein.[Project Number: 2020-1-DE02-KA202-007504]
Copyrights / Privacy Policy
Project Website