Η Ενότητα 2 σας παρέχει στρατηγικές για το πώς να σχεδιάσετε μαθήματα ΕΕΚ που προωθούν τις επιχειρηματικές δεξιότητες των εκπαιδευομένων. Θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε παιδολογικές στρατηγικές και προσεγγίσεις, σύμφωνα με το πλαίσιο EntreComp.

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, θα πρέπει να είστε σε θέση να:

  1. να αναγνωρίζετε τη σημασία της διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας μέσω προγραμμάτων κατάρτισης ΕΕΚ
  2. σχεδιάζετε μαθήματα που αναπτύσσουν τις επιχειρηματικές ικανότητες των εκπαιδευομένων με βάση το πλαίσιο EntreComp.
  3. προσδιορίζετε παιδαγωγικές στρατηγικές και προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας.

Στρατηγικές σχεδιασμού μάθησης για την ενσωμάτωση του πλαισίου EntreComp στην ΕΕΚ

0%
Back to Ενότητες

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any us which may be made of the information contained therein.[Project Number: 2020-1-DE02-KA202-007504]
Copyrights / Privacy Policy
Project Website