Η Ενότητα 1 εισάγει το θεωρητικό υπόβαθρο της Επιχειρηματικότητας. Θα μάθετε για τις βασικές επιχειρηματικές ικανότητες, τις επιτυχημένες μεθοδολογίες επιχειρηματικού σχεδιασμού και τον τρόπο εφαρμογής σχετικών μαθησιακών δραστηριοτήτων. Τέλος, θα αναγνωρίσετε τη σημασία των δεξιοτήτων σχεδιασμού και κριτικής σκέψης για την επιχειρηματικότητα και πώς να τις αναπτύξετε στην τάξη.

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, θα πρέπει να είστε σε θέση να:

  1. προσδιορίζετε την επιχειρηματικότητα και τις ενότητες του πλαισίου EntreComp ·
  2. αναγνωρίζετε τις μεθοδολογίες επιχειρηματικού σχεδιασμού·
  3. περιγράφετε τον ρόλο του σχεδιασμού και της κριτικής σκέψης για την επιχειρηματικότητα·
  4. εφαρμόζετε μαθησιακές δραστηριότητες για να διδάξετε μεθοδολογίες επιχειρηματικού σχεδιασμού και σχεδιαστικής σκέψης.

Θεωρητικό πλαίσιο και βασικές ικανότητες επιχειρηματικότητας

0%
Back to Ενότητες

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any us which may be made of the information contained therein.[Project Number: 2020-1-DE02-KA202-007504]
Copyrights / Privacy Policy
Project Website